Idea Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego


Nasza placówka propaguje idee doktora Henryka Jordana – założyciela pierwszego grodu jordanowskiego – poprzez organizowanie w sposób czynny, atrakcyjny i efektywny czasu wolnego. Oferowane przez placówkę zajęcia dają możliwość wypoczynku, rozrywki, sportu, zabawy, rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywania zaległości szkolnych. Oferta zajęć Ogrodu skierowana jest do dzieci oraz młodzieży.


Misja Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego

– wspieranie rodziny w jej oddziaływaniach wychowawczych i profilaktyce uzależnień poprzez wskazywanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży
– realizowanie idei Dr Henryka Jordana poprzez różnorodne zajęcia wzmacniające kondycję fizyczną i psychiczną

Wizja Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego

Placówka nowoczesna, otwarta, bez barier, atrakcyjnie organizująca czas wolny dzieciom i młodzieży w środowisku lokalnym. Posiada dobrze wyposażony teren rekreacyjno – sportowy oraz budynek do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. Bezpłatna, bezpieczna, szanująca tradycje. Aktywnie współpracująca ze środowiskiem, instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi. Efektywnie promuje swoją działalność także przy udziale wolontariuszy.