Procedura postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2019/2020
z dnia 03 marca 2020 r.
 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie


Procedura
postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,poz.69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 r. poz. 2140).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59).
 • Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałaniu koronawirusowi z dnia 27.02.2020 r..

Postanowienia wstępne

§ 1

Niniejsza Procedura określa szczegółowe zasady postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie i związane z tym obowiązki uczestników.

Zadania dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców/prawnych opiekunów

§ 2

1. Dyrektor placówki:

 1. Wdraża i nadzoruje przestrzeganie Procedury postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie .

2. Nauczyciele:

 1. dokonują obserwacji dziecka podczas jego pobytu w placówce, ponieważ dziecko może nie zgłaszać złego samopoczucia.
 2. podejmują działania profilaktyczne i edukacyjne wobec dzieci i rodziców
 3. zapewniają stały dostęp do jednorazowych chusteczek higienicznych i papierowych ręczników
 4. przestrzegają prawidłowej zasady mycia rąk zgodnie z instrukcją
 5. zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy

3. Pracownicy obsługi:

 1. zobowiązani są do codziennego utrzymania czystości wszystkich pomieszczeń placówki;
 2. systematycznie uzupełniają sanitariaty w mydła antybakteryjne i ręczniki jednorazowe;
 3. dokonują codziennej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń placówki;
 4. dokonują codziennej dezynfekcji mebli i zabawek środkami antybakteryjnymi.

4. Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. dokonują codziennej obserwacji dziecka, ponieważ dziecko może nie zgłaszać złego samopoczucia;
 2. rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować placówkę o chorobie dziecka;
 3. dbają o higienę swojego dziecka;
 4. współdziałają z placówką w wdrażaniu i przestrzeganiu podstawowych zasad higieny.

Działania profilaktyczne w placówce

§ 3

Edukacja dzieci w zakresie:

 1. prawidłowego korzystania z sanitariatów;
 2. mycia rąk po skorzystaniu z toalety;
 3. mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach;
 4. prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.

2. Edukacja nauczycieli i pracowników placówki oraz rodziców/opiekunów prawnych wychowanków:

 1. ulotki, artykuły, procedury

Zadania dyrektora w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie

§ 4

Dyrektor placówki:

Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia zakażenia koronawirusem u wychowanka lub pracownika Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie:

 1. Potwierdza informację u:
 • lekarza, jeśli to możliwe,
 • Inspektora Sanitarnego.
 1. Ustala z Inspektorem Sanitarnym sposób postępowania.
 2. Zawiadamia Organ prowadzący.
 3. Informuje rodziców/prawnych opiekunów o przypadku wystąpienia koronawirusa w placówce.
 4. Nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki i rodziców/ prawnych opiekunów.
 5. Stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb.

Postanowienia końcowe:

§ 5

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki.
 2. Nauczyciele, pracownicy placówki i rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki
  i rodzice.
 4. Procedura obowiązuje od dnia 03 marca 2020r.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół
  i placówek oświatowych w związku z potemcjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy
 1. Załącznik nr 2 – Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia korona wirusem
https://www.pzh.gov.pl/sposoby-ograniczania-ryzyka-zakazenia-koronawirusem-plakat-do-pobrania/
 1. Załącznik nr 3 – Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
  w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronowirusa.
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

Zobacz wpisy

Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2019/2020 z dnia 03.03.2020r.