Uchwała Nr 4 z dnia 18.05.2020 r. – zatwierdzenie Procedury Bezpieczeństwa

Procedura Bezpieczeństwa
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim
w Żyrardowie
w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,
związanego ze stanem epidemicznym w kraju

Żyrardów, dn. 18.05.2020 r.

Uchwała Nr 4
z dnia 18.05.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia
Procedury Bezpieczeństwa
w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie
w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,
związanego ze stanem epidemicznym w kraju

Działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz.59 oraz 2020 r. poz. 322, 374, 576).
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r.poz.1148).
 4. Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019 r .poz.493)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 7. Wytycznych dla placówek wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, opublikowanych 15.05.2020 r.

§ 1

Od dnia 18 maja 2020 r. wprowadzam Procedurę Bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie do zapoznania się
Procedurą Bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Uchwały NR 4
z dnia 18 maja 2020 r. Dyrektora Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie Procedura Bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,związanego ze stanem epidemicznym w kraju

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz.59 oraz 2020 r. poz. 322, 374, 576)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r.poz.1148)
 • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019 r .poz.493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne dla placówek wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, opublikowane 15.05. 2020 r.

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejsza procedura określa szczegółowe zasady funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju i związane z tym obowiązki uczestników.

§ 2

Zadania i obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury bezpieczeństwa do wytycznych MEN i GIS nakazujących przestrzeganie zwiększonego reżimu sanitarnego i choroby w warunkach pandemii koronawirusa i COVID-19.
 1. Dyrektor współpracuje z Organem Prowadzącym w celu zapewnienia odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji.
 2. Dyrektor organizuje pracę nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 3. Dyrektor planuje organizację pracy placówki w oparciu o wyniki telefonicznie przeprowadzonej analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki dzieciom.
 4. W miarę możliwości dyrektor stara się nie angażować do pracy z dziećmi pracowników w wieku powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 5. Dyrektor zdalnie informuje rodziców o odpowiedzialności za podjętą decyzję posłania dziecka do placówki w okresie zwiększonego ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie i dostarczenie przez rodzica stosownej deklaracji, stanowiącej załącznik do niniejszej procedury.
 6. W razie pojawienia się podejrzenia o zachorowanie u dziecka lub pracownika, dyrektor zapewnia pomieszczenia do odizolowania w/w od pozostałych dzieci i pracowników. Odpowiada za wyposażenie pomieszczeń do izolacji osób z objawami chorób w: przyłbicę, fartuchy, maseczki, rękawiczki oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników rękawiczki, przyłbice, maseczki fartuchy oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Przy wejściu do placówki dyrektor zapewnia dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 9. Przed wejściem do placówki dyrektor zleca wyznaczonemu pracownikowi wywieszenie instrukcji zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz umieszcza kosz na zużyte rękawiczki

§ 3

Zadania i obowiązki nauczyciela

 1. Nauczyciele zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, przyjmując do wiadomości i stosowania.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wypełnić, podpisać i przekazać do dyrektora placówki oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2.
 3. Nauczyciel przychodzi do pracy bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Zobowiązany jest bezpośrednio po przyjściu do pracy do samoobserwacji, dezynfekcji rąk i do pomiaru temperatury.
 5. Do placówki nauczyciele wchodzą tylko wejściem głównym.
 6. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 7. Nauczyciele świadczący opiekę nad dziećmi:
 • organizują zajęcia opiekuńczo wychowawcze;
 • wyjaśniają dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikaty w kierunku dzieci przekazują w sposób pozytywny, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Niedopuszczalne jest wywoływanie u dzieci lęku;
 • instruują, pokazują techniki mycia rąk wg instrukcji;
 • przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety;
 • przestrzegają zasady zachowania przez dzieci bezpiecznej odległości min. 2 metry od innego dziecka/nauczyciela podczas pobytu w placówce.
 • unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,
 • sprawują opiekę, prowadzą zabawy ruchowe z dziećmi przy otwartym oknie;
 • wietrzą salę co najmniej raz na godzinę;
 1. Nauczyciele zachowują dystans pomiędzy sobą w każdej przestrzeni placówki, a także miedzy dziećmi wynoszący minimum 1,5m.
 2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad grupą dzieci pozyskuje od rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w momencie przyjścia i pobytu dziecka w placówce, a także w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (Załącznik Nr 1).
 3. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora, który zleca wyznaczonemu pracownikowi bezpieczne przeprowadzenie dziecka do izolatorium. Dyrektor informuje również rodziców dziecka o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 4. Nauczyciel usuwa z sali wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystane podczas zajęć np.: piłki, skakanki, obręcze należy dezynfekować po każdorazowym użyciu.
 5. Nauczyciele udzielają wsparcia podczas dyżuru telefonicznego – telefon zaufania, w czasie nie kolidującym z obowiązkami wg harmonogramu.

§ 4

Zadania i obowiązki pracowników

 1. Pracownicy zapoznają się z Procedurą bezpieczeństwa Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, przyjmując do wiadomości i stosowania.
 2. Pracownik zobowiązany jest wypełnić, podpisać i przekazać do dyrektora placówki oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 2.
 3. Pracownik placówki przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Zobowiązany jest bezpośrednio po przyjściu do pracy do samoobserwacji, dezynfekcji rąk i do pomiaru temperatury.
 5. Do placówki pracownicy administracji i obsługi wchodzą tylko wejściem głównym.
 6. Przed wejściem na salę czy rozpoczęciem pracy, pracownik zobowiązany jest umyć i zdezynfekować ręce.
 7. Pracownicy w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce.
 8. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 9. Pracownicy placówki zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 m odległości między sobą.
 10. Pracownicy obsługi – starsze sprzątaczki:
 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
 2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych (szatnia, hol, korytarze itp.).
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł
  i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, poręcze.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
 1. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 2. Dyrektor kontroluje wykonywanie czynności porządkowych.

§ 5

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, zamieszczoną się na stronie internetowej placówki www.jordanowski.pl, przyjmując do wiadomości i stosowania.
 2. Rodzice zobowiązani są wypełnić, podpisać i przekazać do dyrektora placówki oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 oraz ankietę stanowiącą Załącznik nr 3.
 3. Przyprowadzają do placówki wyłącznie zdrowe dziecko bez żadnych objawów chorobowych.
 4. Zakazuje się rodzicom przyprowadzania dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają na kwarantannie, bądź w izolacji.
 5. Zakazuje się rodzicom przyprowadzania przez minimum 3 tygodnie dziecka, które przebywało w szpitalu.
 6. Dziecku, które ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37 stopni C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do placówki.
 8. Ma obowiązek dopilnowania, aby dziecko nie wniosło do placówki żadnych zabawek, przedmiotów oraz artykułów spożywczych.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kasłania i kichania.
 10. Czasowo rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru mają zakaz wstępu na teren budynku placówki. Dzieci odbierane są w wejściu przez wychowawcę.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru dziecka oczekują w kolejce przed budynkiem placówki, zachowując bezpieczną odległość od siebie min. 2 metry.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru muszą mieć maseczkę i rękawiczki.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie w odległości 2 metrów od drzwi wejściowych placówki oczekują na wyniki pomiaru temperatury ciała dziecka, a w przypadku stwierdzenie, że temperatura przekracza 37 stopni C zabierają dziecko do domu i kontaktują się z lekarzem pediatrą.
 14. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki umożliwiając dyrektorowi i pracownikom MOJ szybką ścieżkę komunikacji.
 15. Po otrzymaniu informacji telefonicznej o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów chorobowych, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z placówki, nie później niż w ciągu 30 minut od czasu otrzymania powiadomienia.
 16. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek skontaktowania się z lekarzem i powiadomienia placówki o wyniku konsultacji.
 17. W przypadku wystąpienia u dziecka COVID-19, rodzic ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia placówki oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Praca MOJ w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi placówki będą zamknięte. Wychowawca będzie otwierał je osobom zainteresowanym, po usłyszeniu dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych.
 2. Ograniczenie liczebności grup:
 • pierwszeństwo z możliwości skorzystania z placówki mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy placówki;
 • liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 10, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 10 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
 1. Dzieci przebywać będą w stałych grupach pod opieką dwóch wychowawców.
 2. Dzieci będą przebywały w salach zajęć do odwołania.
 3. Dopuszcza się wyjście dzieci na wskazany przez dyrektora plac zabaw z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
 4. Czasowo place zabaw zostają zamknięte dla rodziców/ rodziców opiekunów prawnych oraz osób trzecich.
 5. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
 • tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do placówki i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. (Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko);
 • wychowawca przy wejściu do budynku placówki dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rodzic odczytuje wynik pomiaru, potwierdzając podpisem;
 • po kontroli temperatury dziecko wchodzi do szatni, przebiera się i wchodzi do sali pod kontrolą wychowawcy;
 • wychowawca podczas przyjęcia i odbioru wychowanków jest ubrany w stój ochronny.

8. Odbieranie dzieci z placówki:

 1. rodzic w rękawiczkach i maseczce oczekuje na wyjście dziecka przed budynkiem placówki;
 2. pracownik dyżurując wywołuje dziecko z sali.

9. Na zlecenie organu prowadzącego odpowiednie służby wykonają dezynfekcję pomieszczeń placówki – ozonowanie.

§ 7

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia na terenie placówki zakażenia COVID-19

Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19

 1. w przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych (duszności, kaszel, gorączkę itp.), dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci w odrębnym pomieszczeniu;
 2. nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia dyrektora i rodziców dziecka;
 3. pomieszczenie wyznaczone do izolacji jest wyposażone w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji);
 4. rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z placówki, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie;
 5. w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań;
 6. należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 7. w przypadku braku kontaktu z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka Dyrektor w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 oraz zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną;

Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki

 1. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora;
 2. jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112;
 1. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 2. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 3. należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 4. rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciele i pracownicy placówki zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa
  w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju 
  w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie.
 2. Procedurą Bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie, zostali zapoznani rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
 3. Procedura Bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie, obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego oraz rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 4. Procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r.

Załączniki do Procedury Bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym
w kraju

 • Załącznik Nr 1 – Deklaracja Rodzica
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Pracowników
 • Załącznik Nr 3 – Ankieta wywiadu dotycząca oceny ryzyka zakażenia SARS-COV-2
 • Załącznik Nr 4 – Zgoda na pomiar temperatury ciała w MOJ