Wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Żyrardów, dn. 18.05.2020 r.

Drodzy Rodzice,

Z dniem 19.05.2020 r. zostają wznowione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla placówek oświatowych organizacja zajęć w MOJ będzie przebiegać następująco:

  • W grupie może przebywać 10 wychowanków
  • Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00-17.00, w tym grupa młodsza 9-12.30 oraz 13-16.30 grupa starsza.
  • Czas pomiędzy grupami oraz po zajęciach przeznaczamy na dezynfekcję.
  • Rodzic przyprowadzający dziecko nie wchodzi do placówki, stosując się do zachowania odległości zgodnie z wyznaczonymi przed wejściem liniami odstępu.
  • Wychowanek przed i po zajęciach będzie podlegać pomiarowi temperatury ciała. Pierwszy wynik będzie potwierdzany podpisem Rodzica.
  • Informujemy, że do placówki może uczęszczać jedynie dziecko, którego rodzic dostarczył wypełnioną i podpisaną Kartę Wychowanka , DEKLARACJĘ RODZICA oraz Ankietę wywiadu dotyczącą oceny ryzyka zakażenia COVID 19która jest częścią Procedury Bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie wprowadzoną w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju, z którą rodzic ma obowiązek się zapoznać.
  • Karty Wychowanka oraz Deklaracje należy składać u wychowawcy przyjmującego dziecko.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000872